โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาทรัพย์สิน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาทรัพย์สิน


  • แผนกลยุทธ์สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ 2557-2561
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา