โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์


 

นางขวัญเรือน  มีมานัส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ
    ติดต่อโทร : 053-921-444    
    ต่อ 2121    
           
งานบริหารและวางแผนพัฒนาทรัพย์สิน   งานทรัพย์สินและจัดหารายได้
 
นางสาวอารีรัตน์ จักร์วรรณา นางศศิกานต์ เทพภาพ   นางสาวธนพร  ดีศิริ นางสาวอารีวัณย์  อรุณสิทธิ์ นายปฐมพงษ์  ชัยวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อโทร : 053-921-444 ติดต่อโทร : 053-921-444   ติดต่อโทร : 053-921-444 ติดต่อโทร : 053-921-444 ติดต่อโทร : 053-921-444
ต่อ 2121 ต่อ 2217   ต่อ 2350 ต่อ 2350 ต่อ 2121
           
           
กรอบภาระงาน : งานบริหารและวางแผนพัฒนาทรัพย์สิน   กรอบภาระงาน : งานทรัพย์สินและจัดหารายได้
1. งานบริหารงานทั่วไป     1. งานจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
    1.1 งานธุรการ       1.1 งานบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเชิงพาณิชย์
    1.2 งานบุคลากร         1.2 งานพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
    1.3 งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก       1.3 งานบริหารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
    1.4 งานการเงินและพัสดุ     2. งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
    1.5 งานประชาสัมพันธ์         2.1 งานส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ มหาวิทยาลัย
2. งานแผนปฏิบัติราชการและประกันคุณภาพของหน่วยงาน  
    2.1 งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ       2.2 งานเจรจาต่อรองผลประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์อื่น
    2.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา       2.3 งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
    2.3 งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง       2.4 การนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์  
    2.4  งานจัดการความรู้         2.5 งานกำกับดูแลการใช้อัตลักษณ์ สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. งานวางแผนพัฒนาทรัพย์สิน  
    3.1 งานวางแผนการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย        
    3.2  งานพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย        
    3.3 งานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลด้านทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์        
    3.4 งานทะเบียนที่ปรึกษาไทย        
           
           
           
           
           
           

หมายเหตุ : โครงสร้างปรับปรุงตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา