โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ทำเนียบผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ช่วงเวลารักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ หนังสือคำสั่ง
1

นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน
อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

   
2

นายประสิทธิ์ อินทร์จันทร์
อาจารย์ประจำ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

- 6 พ.ย. 2560  
3

นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน
อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

7 พ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2562 1603/2560
4

นางสาววิภาพรรณ ติปัญโญ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

1 มิ.ย. 2562 - 3 ต.ค.2562 961/2562
5

นางขวัญเรือน มีมานัส
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

4 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน 1855/2562

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา