โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา