โลโก้เว็บไซต์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  2. เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถแสวงหารายได้และนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
  3. เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินและแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
  4. เพื่อจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
  5. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีความ คล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา