โลโก้เว็บไซต์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน


  1. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  2. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเป็นที่ปรึกษาตามสาขาอาชีพแก่องค์กรและบุคคล การวิจัย การบริหารโครงการ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
  3. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและให้บริการแก่องค์กรหรือบุคคลภายนอกที่สนใจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา