โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างบุคลากร | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

โครงสร้างบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์


ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
นางขวัญเรือน มีมานัส

นางขวัญเรือน มีมานัส

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

งานบริหารและวางแผนพัฒนาทรัพย์สิน -
นางสาวอารีรัตน์ จักร์วรรณา

นางสาวอารีรัตน์ จักร์วรรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค์

นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ -
นางสาวธนพร ดีศิริ

นางสาวธนพร ดีศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา