โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างบุคลากร | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

โครงสร้างบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์


ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป -
นางสาวอารีรัตน์ จักร์วรรณา

นางสาวอารีรัตน์ จักร์วรรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานทรัพย์สินและจัดหารายได้ -
นางสาวธนพร ดีศิริ

นางสาวธนพร ดีศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเสกสรร เชื้อปุย

นายเสกสรร เชื้อปุย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญา -
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาทรัพย์สิน -
นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค์

นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา