โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างบุคลากร | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

โครงสร้างบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์


ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
นางขวัญเรือน มีมานัส

นางขวัญเรือน มีมานัส

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 1122

อีเมล : ruenkwanjoy@hotmail.com

งานบริหารและวางแผนพัฒนาทรัพย์สิน -
นางจิตติมา  ทองเล็ก

นางจิตติมา ทองเล็ก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 1122

อีเมล : Jittima@rmutl.ac.th

นางสาวอารีรัตน์ จักร์วรรณา

นางสาวอารีรัตน์ จักร์วรรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 1122

อีเมล : arreerut@rmutl.ac.th

งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ -
นางสาวธนวันต์ ดีศิริ

นางสาวธนวันต์ ดีศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 2350

อีเมล : bdeesiri@rmutl.ac.th

นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 2350

อีเมล : a_asset@rmutl.ac.th

นายปฐมพงษ์  ชัยวงค์

นายปฐมพงษ์ ชัยวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 1122

อีเมล : pathompong.ch@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา