โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างบุคลากร | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

โครงสร้างบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์


ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
นางขวัญเรือน มีมานัส

นางขวัญเรือน มีมานัส

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 2121

อีเมล : ruenkwanjoy@hotmail.com

งานบริหารและวางแผนพัฒนาทรัพย์สิน -
นางสาวอารีรัตน์ จักร์วรรณา

นางสาวอารีรัตน์ จักร์วรรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 2121

อีเมล : arreerut@rmutl.ac.th

นางศศิกานต์ เทพภาพ

นางศศิกานต์ เทพภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 2217

อีเมล : sasikarn@rmutl.ac.th

งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ -
นางสาวธนพร ดีศิริ

นางสาวธนพร ดีศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 2350

อีเมล : bdeesiri@rmutl.ac.th

นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 2350

อีเมล : a_asset@rmutl.ac.th

นายปฐมพงษ์  ชัยวงค์

นายปฐมพงษ์ ชัยวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921-444 ต่อ 2350

อีเมล : pathompong.ch@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา