โลโก้เว็บไซต์ การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ


ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้
  • แผนการจัดการองค์ความรู้
  • ข้อเสนอโครงการจัดการองค์ความรู้
  • แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
 

 

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564

  ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้
  • แผนการจัดการองค์ความรู้
  • แผนการจัดการองค์ความรู้ระดับมหาวิทยาลัย 2564
  • ข้อเสนอโครงการจัดการองค์ความรู้
  • โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา