โลโก้เว็บไซต์ งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


 ขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการ

เอกสารประกอบ

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

ระยะเวลาดำเนินการ
งานทรัพย์สินทางปัญญา 1. ขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบ แบบคำขอใช้บริการ 7 วัน
Down arrow 2. จัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการขอรับความคุ้มครองแต่ละชนิด รวมทั้งตรวจสอบการประดิษร์เบื้องตัน

แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร

แบบฟอร์มข้อถือสิทธิ

แบบฟอร์มคำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร

แบบฟอร์มบทสรุปการประดิษฐ์

15 วัน
Down arrow 3. จัดส่งแบบคำขอจดทะเบียนไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา   7 วัน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ประกาศโฆษณา และพิจารณาความใหม่ของคำขอตามประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละชนิด   1-4 ปี
Down arrow

5. กรมทรัพย์สินทางปัญญาอนุมัติและออกเอกสารสิทธิ ภายหลังตรวจสอบความใหม่ เมื่อคำขอถูกต้องจะได้รับการจดทะเบียน(Licensing) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

  1-2 ปี
งานทรัพย์สินทางปัญญา 6. รับเอกสารสิทธิ (Licensing) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา    
Down arrow 7. เสนอผลการจดทะเบียนต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อทราบ และสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ จัดทำเป็นฐานข้อมูลของ มทร.ล้านนา ต่อไป   3 วัน
Down arrow 8. แจ้งผลการจดทะบียนให้ผู้ประดิษฐ์และหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ   3 วัน

ข่าวอบรม ทรัพย์สินทางปัญญา 

 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 ตัวอย่างการจัดทำเอกสารคำขอ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา