โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประวัติความเป็นมา


   สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในครำวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการดำเนินการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ และดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องจัดตั้งหน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550

    หน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เดิมเป็นหน่วยงำนที่ไม่มีการกำหนดไว้ในการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มหาวิทยาลัยฯจะมีภารกิจด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากขึ้น ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นเอกภาพ โดยมุ่งเน้นให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการและด้านงานสนับสนุนอื่นๆ

     ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ขึ้น เพื่อรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่ รวมถึงการแสวงหาช่องทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11 (9/2551) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ “หน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์” เป็น “สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (สทส.)” โดยมีฐานะเทียบเท่ากองดังเดิม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรภายนอก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา