โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์/พันธกิจ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

“สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นธรรม”

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นบริหารรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ผู้ประกอบการที่สนใจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา