โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์/พันธกิจ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปรัชญา
         "มุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้สร้างรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุด"

วิสัยทัศน์
         “บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล”

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้
  สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุงสุด
 2. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุด
 3. พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย
 4. แสวงหารายได้ในลักษณะต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
 6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
 7. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 กลยุทธ์

 1. การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
 2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้กับ มหาวิทยาลัย
 3. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 4. การพัฒนาบุคลากร 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา