โลโก้เว็บไซต์ อัตลักษณ์ของหน่วยงาน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

อัตลักษณ์ของหน่วยงาน


   สำนักงานบริหารทรัพย์สิน จะเป็นหน่วยงานสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา