โลโก้เว็บไซต์ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน


ยุทธศาสตร์ที่ 1       การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2       การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3       การส่งเสริมการสร้างรายได้จากการบริการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4       การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา