โลโก้เว็บไซต์ รายงานประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

รายงานประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา