โลโก้เว็บไซต์ โครงการบริการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

โครงการบริการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562


รายชื่อโครงการบริการวิชาการและบริการสังคม 

หนังสือเลขที่

หนังสือลงวันที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

งบประมาณโครงการ

วันสิ้นสุดการยื่นข้อเสนอ

เอกสารข้อเสนอโครงการ

หน่วยงานรับข้อเสนอ

สวพส/ว423 12 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการประเมินกึ่งกลางแผนแม่บทโครงการหลวงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1,500,000 บาท 1 มีนาคม 2562    
สวพส/ว411 11 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฎิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 880,000 บาท 15 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร  
วท6201/74 11 มกราคม 2562 การจ้างที่ปรึกษาประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคเหนือ) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 1,672,800 บาท 22 มกราคม 2562    
สคช.ว040/2562 10 มกราคม 2562 การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 634,600 บาท 29 มกราคม 2562    
สธ0842/2293 18 ธันวาคม 2562 โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานด้วยวิธีการคัดเลือก โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 505,252.50 บาท 26 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  
สพภ021/ว2519 14 ธันวาคม  2562 การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจของไผ่จืด โดยวิธีการคัดเลือก สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1,500,000 บาท 4 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร  
อก0412/ว1726 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญยื่นข้อเสนอ (Proposal) เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 1,360,000 บาท 27 ธันวาคม 2561    
สวพส/ว3467 12 ธันวาคม 2561 ขอเชิญยื่นเสนอโครงการประเมินผลกึ่งกลางแผนแม่บทโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 800,000 บาท 26 ธันวาคม 2561    
สวพส/ว3468 12 ธันวาคม 2561 ขอเชิญยื่นเสนอโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)และสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 830,000 บาท 26 ธันวาคม 2561    
อก0411/3577 11 ธันวาคม 2561 ขอเชิญยื่นข้อเสนอในการรับเป็นที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายและกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคเหนือตอนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 4,025,000 บาท 18 ธันวาคม 2561    
อก0411/3403 4 ธันวาคม 2561 การจ้างที่ปรึกษา กิจกรรมการออกแบบสินค้าในกลุ่ม Gift&Lifestyle ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย (Tailor-made Gift & Lifestyle for Product Design) โดยวิธีคัดเลือก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 4,500,000 บาท 18 ธันวาคม 2561    
สวพส/ว3356 30 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฎิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 880,000 บาท 20 ธันวาคม 2561    
สวพส/ว3355 30 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการประเมินกึ่งกลางแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1,500,000 บาท 20 ธันวาคม 2561    
สวพส/ว3338 29 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1,700,000 บาท 20 ธันวาคม 2561    
รง0421/3245 27 พฤศจิกายน 2561 โครงการเพิ่มผลิตแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 683,600 บาท 4 ธันวาคม 2561    
สพภ021/ว2395 23 พฤศจิกายน 2561 โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2,000,000 บาท 24 ธันวาคม 2561    
รง0421/165 18 มกราคม 2561 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง  683,600 บาท 24 มกราคม 2561   สวพ.

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา