โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 บทความ

มทร.ล้านนา จัดอบรม ผลงานวิจัยกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
พุธ 29 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมเรื่อง “ผลงานวิจัยกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการใช้ประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานคณะทำงานกิจกรรมที่ 3 เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงแรมศิริปันนาวิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมร่างกฎฯ ทรัพย์สินทางปัญญา
พุธ 27 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม “เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ภายใต้กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัย โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่า... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อังคาร 19 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารฯ  อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และนางขวัญเรือน มีมานัส  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พร้อมบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร. ล้านนา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของหน่วยงาน >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 538


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา