โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 10564 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นั้น ในการนี้คณะกรรมบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประแภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางนงเยาว์ สารเถื่อน
  2. นางนราพร จันพิบูลย์
  3. นางนลัทพร คูหา
  4. นางสาวปภาวรินท์ บุญมาก
  5. นางรัญชนา นำอิน
  6. นางสุทินา พึ่งทอง
  7. นางสาวสุปราณี ฟังเย็น
  8. นางอังคนา สุขเกษม มีเกษ

 รายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายประกาศนี้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา