โลโก้เว็บไซต์ ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา จัดทำคู่มือการเรียนรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน ในรูปแบบ e-book ให้ผู้สนใจสามารถ Download เพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้และต่อยอด | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา จัดทำคู่มือการเรียนรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน ในรูปแบบ e-book ให้ผู้สนใจสามารถ Download เพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้และต่อยอด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5498 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับงบประมาณโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป ตลอดจนโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ประจำปี 2562 ในรูปแบบของคู่มือการเรียนรู้ ที่ได้จากการดำเนินงาน จำนวน 6 เล่ม ในรูปแบบ e-book เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

1.คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก >> Download

2.เทคนิคการตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษากระบวนการคัดผัก อาคารผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง >> Download

3.มาตรฐานการกำหนดพื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ กรณีศึกษาพื้นที่โดยรอบมูลนิธิโครงการหลวง >> Download

4.คู่มือการผลิตอิฐบล็อกประสาน >>Download

5.ขั้นตอนการผลิชาอู่หลง>> Download

6.กระบวนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร >>Download

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 081-4697010


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา