โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้การประกอบอาชีพ ในงานงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2563 | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้การประกอบอาชีพ ในงานงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 7334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ผอ.สถาบันถ่ายทอดฯ นำบุคลากรจัดคาราวานบริการวิชาการ และจัดกิจกรรม Show&Share ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนให้สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำบุคลากรจัดนิทรรศการทางวิชาการ และกิจกรรม Show&Share ภายในงานงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 11 มกราคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามสนาม 700 ปี เชียงใหม่ ซึ่งภายในบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำผลงานการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร ไปจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม เช่นงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของมะเกี๋ยงผลไม้พื้นบ้านล้านนา การเพาะเลี้ยงกว่าง เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Show&Share เพื่ออบรมให้ความรู้และสาธิตองค์ความรู้ดีๆ มีไว้ทำกินเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วฟังและสามรถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ เช่น การอบรมหลักสูตรการเพ้นท์สีตุ๊กตาเซรามิก การอบรมการทำใบชาจากผักเชียงดา การอบรมการทำผ้ามัดย้อม เป็นต้น โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สำหรับผู้ที่สนในสามารถดาวน์โหลดกำหนดการอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms หรือสอบถามที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา โทร.053-921444

ภาพประกอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา