โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563  | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 13460 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563

 เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายจึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบโดยมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ให้เลื่อนการสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขันออกไปโดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                                 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา