โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องการเลื่อนกระบวนการสอบพนักงานสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศ เรื่องการเลื่อนกระบวนการสอบพนักงานสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 พฤษภาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 15768 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน ในวันที่ 12,14 และ22 มิถุนายน 2563 นั้น

                เนื่องด้วย ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวให้หน่วยงานราชการทุกแห่งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

                มหาวิทยาลัย  จึงขอเลื่อนการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการจากกำหนดการเดิมออกไปก่อน จนกว่าการจัดสอบพนักงานฯจะดำเนินการได้ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการสอบอีกครั้งในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา