โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยวิธีอิเลกทรอนิกส์ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยวิธีอิเลกทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มิถุนายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 7202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยวิธิอิเลกทรอนิกส์

                     ด้วยผู้แทนจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามจำนวนที่กำหนดไว้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชกนารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) ประกอบกับที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(1/2563) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 จึงได้ออกประกาศ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา