โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบออนไลน์ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 10256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ประชาสัมพันธ์ สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา ในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แบบออนไลน์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น.

โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  จำนวน  7 ราย  พร้อมหมายเลขการลงคะแนนเสียง ดังนี้

          1. นายครรชิต เงินคำคง ผู้สมัครหมายเลข 1

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุธนา ศรีอุดม ผู้สมัครหมายเลข 2

          3. นางสาวจันจิรา สุขสามปัน ผู้สมัครหมายเลข 3

          4. นายจักรพันธุ์ รอดทรัพย์ ผู้สมัครหมายเลข 4

           5. นายคงศักดิ์ ตุ้ยสืบ ผู้สมัครหมายเลข 5

           6. นายประเสริฐ ศรีพนม ผู้สมัครหมายเลข 6

          7. นายคุณพจน์ สันชุมภู ผู้สมัครหมายเลข 7

ดูรายละเอียดผู้สมัครได้ที่ https://personal.rmutl.ac.th/news/13991

**การลงคะแนนเสียง ลงคะแนนได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.***

**บัตรเลือกตั้งจะอยู่ใน e-mail (.....@rmutl.ac.th) ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา