โลโก้เว็บไซต์ KBS No.23 แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

KBS No.23 แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 กันยายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 7165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ
รองศาสตราจารย์ชิติ ศรีตนทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์
นางสาวดารากร อัดฮาดศรี
นางสาวธันชนิตา จันทร์กระจ่าง
นางสาววันเพ็ญ ศรีแก้ว

กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,2563.
จำนวน 37 หน้า

ISBN 978-974-326-675-1
ISBN 978-974-326-676-8 (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

รายละเอียด
พืชตระกูลส้มเป็นพืชที่ต้องการทั้งธาตุอาหารอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพดินและสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ โดยที่ปุ๋ยเป็นต้นทุนสำคัญของการทำสวนส้ม ดังนั้น การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในส้มและธาตุอาหารในดินเพื่อประมาณความต้องการธาตุอาหารในส้ม จึงเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดินและธาตุอาหารในการผลิตส้มบนพื้นที่สูงที่เหมาะสม

#ดิน #ธาตุอาหาร #ส้ม #การปลูกส้ม  #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา