โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ อ.บุษบา มะโนแสน ดร.จิรรัชต์ กันทะขู้ และอ.เจนจิรา ลานแก้ว ที่ได้รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ อ.บุษบา มะโนแสน ดร.จิรรัชต์ กันทะขู้ และอ.เจนจิรา ลานแก้ว ที่ได้รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 สิงหาคม 2566 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 21827 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา