โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนาเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา