โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและการชำระค่าบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและการชำระค่าบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ธันวาคม 2565 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 696 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและการชำระค่าบำรุงการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
------------------------------------------------------------------------------------------

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความประสงค์จะเชิญชวนธนาคารเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและการชำระค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโสยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

        ธนาคารสามารถยื่นข้อเสนอด้านการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและการชำระค่าบำรุงการศึกษาของข้อเสนอโครงการด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การยื่นข้อเสนอล่วงเลยกำหนดดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับการยื่นข้อเสนอนั้นทุกกรณี

        ธนาคารที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและการชำระค่าบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ที่เว็บไซต์ https://asset.rmutl.ac.th และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๘๒-๑๔๔๔ ต่อ ๑๑๒๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ >>>>ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา