โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมร่างกฎฯ ทรัพย์สินทางปัญญา | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มทร.ล้านนา จัดประชุมร่างกฎฯ ทรัพย์สินทางปัญญา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2567 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม “เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ภายใต้กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัย โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีคณะทำงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านงานวิจัย ทุกเขตพื้นที่ คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยการเกษตร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่  27 – 28 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา